• Српски језик
 • Еко оаза Блок 19а

  О пројекту

  Популација деце, младих и маргинализованих група има мало и веома ограничених слободних простора по врсти, намени, начину опремњености и доступности; а све више строго наменских и организованих спортских клубова, базена, установа са различитим забавним, едукативним и другим сличним наменама. За слободно окупљање на отвореном простору, генерацијско дружење, необавезну самоорганизовану забаву, слободну рекреацију и различите форме свакодневних спортских активности поготово у својој средини без посебних припрема, путовања, финансијских средстава – има јако мало наменски уређених, смишљено озелењених и адекватно опремљених и доступних простора. Ово се посебно односи на особе (пре свега жене) са колицима за децу, као и на особе са инвалидитетом. Обе групе захтевају додатне услове када је приступ садржајима у питању. Наравно, овде спадају и старије особе, деца,млади, труднице и бициклисти.

  Управо Пројекат „Еко оаза Блок 19а“ представља пример начина оплемењивања амбијента који ће бити уоквирен дрворедима и зеленим фондом са наводњавањем у циљу заштите од негативних утицаја околног саобраћаја и климатских промена. Отворен простор ће бити испуњен зеленилом, обогаћен мноштвом детаља за активан и пасиван одмор и опремљен наменски осмишљеним, доступним садржајима за маргинализоване групе (особе са инвалидитетом, особе са колицима за децу, децу, младе, старије особе, жене, посебно труднице и бициклисте). Примери таквог уређења су подстицајни за многобројне локалне заједнице и најбољи иницијатор за самоорганизовање и умрежавање, усмереног ка циљу одрживог развоја паметних градова.

  Пројектом су предвиђена иновативна решења у области јавне расвете и у објектима, уз употребу обновљивих извора енергије и софтверским решењима за енергетску ефикасност повезаних на уређаје и сензоре, за смањење потрошње електричне енергије, даљинске контроле и управљање и мерење CO2 чији би циљ и резултат било смањење загађења штетним гасовима.

  Моделом „Зоне отпада“ - који подразумева оптимизацију позиција, броја, врста и капацитета контејнера са опремљеношћу сензорима за ниво попуњености контејнера, соларним бандерама и видеонадзором и применом информационих технологија, апликације за мобилне уређаје и рачунаре – подигла би се ефикасност пражњења контејнера, дошло би до смањења фреквенције возила и потрошње горива, чистије и безбедније зоне отпада и околине која би била доступнија маргинализованим групама и значајног умањења емисије штетних гасова и веће економске ефикасности. Прави резултати би дошли до изражаја применом решења из Блока 19а на Општину Нови Београд.

  База свих активности ће бити веб портал чија је улога да, једноставно за разумевање, транспарентно кроз све фазе, прикаже и повеже све пројекте који су активни, али и оне који тек треба да се реализују. Поред информативног карактера портал омогућава едукацију и учешће у пројектима свим посетиоцима и партнерима, поспешује интеракцију и мотивише заинтересоване да се активно укључе у пројекте, активизмом и путем донација.