„Урбана обнова Блока 19а – Еко оаза“

„Урбана обнова Блока 19а – Еко оаза“

БЛОК 19А И ПАРК

Блок 19а

Велики градски стамбени блокови грађени пре четири и више деценија данас су у значајној мери озбиљно оштећени и у опасности су од даље убрзане девастације и пропадања.
Један такав блок је Блок 19А на Новом Београду чија позиција у централној зони града и изворни квалитет архитектонско урбанистичког решења са међународном афирмацијом захтевају хитну интервенцију:

 1. у циљу заштите још увек постојећих вредности објеката и простора у блоку
 2. у циљу развоја тих вредности сходно вредности урбаног миљеа и потребама корисника, а у складу са могућностима примене савремених иновативних решења.

Позиција Блока 19а у централној градској зони надомак мостова.

Све урбане заједнице одликују сличне потребе и изазови. Разликује их ниво опремљености и уређења као и степен реализованих неопходних садржаја за јавне и друге намене. Вођени пројектно орјентисананим приступом, који ће изпоручити очекиване резултате, на локацији Блока 19а, желимо да креирамо платформу за развој најбољих решења у области иновативне, зелене и климатски паметне архитектуре и урбанизма. Након имплементације и мерења резултата пилот пројекта, исти уз измене и прилагођавање нуди велики потенцијал за репликацију и проширење у осталим урбаним заједницама, постојећим или новоформираним.

 • Блок 19а;
 • Површина коју предлажемо за интензивно озелењавање и формирање парка;
 • Стамбени комплекс ГТЦ Авенија 19;
 • Пословна зграда ГТЦ Авенија 19 од 17.000м2 са 16 места за јавно паркирање.

Блок 19а се простире на 8 хектара од тога је 6 хектара изграђене површине, 4,5 хектара су изграђени објекти, 1,5 хектара су унутар блоковске саобраћајнице, тротоари, зелене површине, унутар блоковске јавне површине, паркинзи и друго. Од два преостала хектара неизграђених површина, један хектар је предвиђен за изградњу парка са интезивним озелењавањем (предлажемо 1хектар-10.000м2 урбане шуме у срцу Блока 19а или преко 12,5% од укупне површине). Додатно је планирано климатски паметно озелењавање на свим могућим површинама за те намене у оквиру и око Блока 19а у површини од око 1 хектар.

Површина предвиђена за изградњу парка и интензивно климатски паметно озелењавање.

Неуређена зелена површина у јужном делу насеља – 2008. година.

Импровизовано уређење 2012. година у сарадњи становника Блока 19а и ЈКП Зеленило Београд.

Импровизовано уређење 2018. година у сарадњи становника Блока 19а са ЈКП Јавна расвета.

Илустрација концепта парка у Блоку 19а


ИЗАЗОВИ ПРОЈЕКТА

 1. енергетска ефикасност и технолошко оспособљавање постојећих објеката као и будућих новопројектованих капацитета и инфраструктуре у насељу;
 2. грађевинско, урб. архитектонско реновирање оштећених, девастираних, технички упропашћених и естетски наружених делова зграда и слободног простора блока;
 3. планирање, пројектовање и реализација додатних изграђених структура у грађевинском оквиру постојећих и новопланираних објеката неопходних за подизање употребне вредности и квалитета урбане средине;
 4. ефикаснија употреба електричне енергије, енергије за грејање и хлађење објеката са употребом обновљивих извора енергије у урбаној средини (соларне електране);
 5. климатски паметна: урбана мобилност, паркирање и јавна расвета;
 6. унапређење и оплемењавање еколошког стандарда и вредности животне средине
 7. урбано озелењавање и парковска целина
  Интензивно урбано озелењавање у оквиру стамбених насеља позитивно утиче на ублажавање негативног утицаја наглих, обилних и непредвидљивих атмосферских падавина узрокованих климатским променама на објекте/зграде и инфраструктуру. Позитиван утицај урбаног озелењавања се огледа и у смањењу “дезертификације” земљишта, позитивног утицаја на биодиверзитет, смањењу негативног утицаја доминантних ветрова, повећању степена филтрације атмосферских падавина, смањењу ризика активирања и формирања клизишта, смањењу ерозије и спирања земљишта у оквиру израђених објеката и инфраструктуре, смањењу штете на самим објектама и прилагођавању климатским опасностима (хазардима).

 8. примарна сепарација отпада и управљање отпадом (посебно амбалажног);
 9. дефинисање система релација, одговорности и надлештава као и консеквенци – модел понашања у простору;
 10. збивања у простору контрола активности и консеквенце;
 11. дефинисање подстицајних елемената за позитиван и конструктиван однос корисника према простору;
 12. имплементација иновативних метода, технологија и материјала;
 13. увођење циркуларне економије у све области пројекта;
 14. дефинисање партнерства јавног, међународног и приватног сектора у свим сегментима пројекта;
 15. Формирање конзорцијума “Зелене градње” са иновативним, зеленим и климатски паметним решењима за све наведене области.

КЉУЧНИ ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 1. Враћање изграђених структура у технички и функционално ПУНУ УПОТРЕБНУ КОНДИЦИЈУ;
 2. Унапређење функционалних, техничких и естетских својстава изграђених структура у простору – ИНОВАЦИЈЕ;
 3. Креирање ФИНАНСИЈСКИ и ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИХ зграда и стамбеног насеља са значајним подизањем цене њихове тржишне вредности;
 4. Ефикаснија употреба ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ и енергије за грејање и хлађење. Употреба обновљивих извора енергије и смањење потрошње са мреже за преко 20%.
 5. Смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште и ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА са смањењем угљеничног отиска стамбеног насеља за најмање 40%;
 6. Креирање УШТЕДА У БУЏЕТИМА јавног и приватног сектора и у домаћинствима;
 7. Увећање зеленог фонда у стамбеном насељу за минимум 15% и смањење ефекта топлотних острва;
 8. Kреирање услова за бољу здравију и пријатнију ЖИВОТНУ СРЕДИНУ и урбани ОДРЖИВИ РАЗВОЈ.

Обнова и развој омотача објекта/зграде (равних и косих кровова, фасадних површина) као изазов и развојна шанса.


ОРГАНИЗАЦИОНА ОСНОВА ПРОЈЕКТА

Покретање пројекта долази иницијативом Удружења грађана „Мој лепи град“ уз подршку „Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда“, „Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Београда“, „Урбанистичког завода Београда“ и Града Београда као и уз консултативно учешће аутора изворног пројекта овог Блока академика Милана Лојанице.

Идеја је да се на примеру овог блока провере могућности успостављања сарадње јавних институција са локалним заједницама и пословним субјектима који би у сарадњи са домаћим и иностраним научно-истраживачким институцијама и угледним експертима из релевантних области креирали нови модел организационог деловања у циљу заштите и даљег развоја појединих градских простора од значаја за урбану будућност и физиономију Београда.


ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ

2011-2021. Иницијативе НВО „Мој лепи град“ и обављање низа активности међу којима су најзначајнија:

2008-2011 Анимирање надлежних институција за решавање проблема у Блоку 19а – грађански активизам;

2011-2012 Израда илустративног програмског и просторног концепта уређења дела зелене површине у блоку – „Еко оаза Блок 19а“ и прикупљање петиције;

2012-2021 Умрежавање са државним и међународним институцијама, стручним лицима и пословним субјектима са заговарањем како би се кренуло у свеобухватну обнову и реконструкцију Блока 19а;

2018 – Награда за један од 25 најиновативнијих пројеката у оквиру Јавног позива пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ који спроводе Министарство заштите животне средине уз подршку Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и финансијска средства Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ).

2018-2019. поводом активности пројекта „Еко оаза Блок 19А“ и успостављање сарадње између
„Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда“, „Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Београда“, „Урбанистичког завода Београда“, Удружења грађана „Мој лепи град“, аутора Блока 19А и Студија „Проаспект“.

У току је тестирање заинтересованости субјеката за развој пројекта и финансијску подршку.

Предстоји дефинисање улоге јавних и приватних инвеститора у свим сегментима пројекта.

НОСИОЦИ РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА

 • Академик Милан Лојаница проф. арх., аутор пројекта раније реализованих структура Блока 19а и аутор предлога обнове, развоја и иновације постојећих и новопланираних структура;
 • Проф. Владимир Лојаница диа. „Проаспект“, аутор предлога иновативних решења;
 • Срђан Петровић, оснивач НВО „Мој лепи град“, Менаџер развоја пројекта и консултант.

ВРЕМЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ:

1976. г. Пројекат конкурсног решења-прва награда
1976-1979. Разраде пројектне документације, Биро Архитектура и урбанизам Београд
1978-1982. Реализација
2011-2021. Иницијатива за обнову,развој и иновацију Блока
2021-2021. Пилот пројекат и припрема за израду планске документације.
2021-2022. Техничка документација за прву фазу реализације
2022-20…. Реализација целине пројекта.

ПУБЛИКОВАНО:

У низу стручних, научних и јавних гласила у земљи и иностранству (уз високе професионалне оцене и јавна домаћа и инострана признања).

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР

На следећој страници можете преузети мишљења стручних лица, домаћих и међународних институција о нашем пројекту.